Wytyczne dla lekarzy ubiegających się o odbycie stażu w ramach specjalizacji

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie do Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie (wzór podania załącznik nr 1)
  2. Kserokopia pierwszej i drugiej strony karty specjalizacyjnej lub wydruk z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) potwierdzający dane lekarza (dane podstawowe) i termin rozpoczęcia specjalizacji (dane specjalizacyjne).
  3. Ubezpieczenie OC i NNW (kopia).
  4. Porozumienie zawarte między jednostką, w której lekarz odbywa specjalizację a CSK MSWiA  w Warszawie.

Podanie zaopiniowane przez kierownika specjalizacji oraz kierownika komórki CSK MSWiA   w Warszawie, w której lekarz ubiega się o staż, należy złożyć w pokoju 3.06 w budynku administracyjno-garażowym, III piętro, telefon kontaktowy 22 508 10 99.

LEKARZ MOŻE ROZPOCZĄĆ REALIZACJĘ STAŻU JEŻELI:

  1. Złożył wymagane dokumenty i otrzymał zgodę Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie.
  2. Ukończył kurs BHP w CSK MSWiA w Warszawie – realizowany po wcześniejszym ustaleniu terminu podczas składania dokumentów w pokoju 3.06.

Pliki do pobrania: