Zespół ds. BHP

Kierownik:Maciej Ambroziewicz

Numer tel.: (22) 508-10-48

e-mail: bhp@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 - 15:35

Lokalizacja: Budynek administracyjno-garażowy, III piętro, pokój 3.30

Najważniejsze zadania:

Zespół ds. bhp CSK MSWiA realizuje zadania wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z poźn. zm.), a w szczególności:

  • przeprowadza kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
  • na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
  • ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
  • doradza w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
  • inicjuje i rozwija na terenie CSK MSWiA różne formy popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.