Ocena skuteczności leczenia chorych z nowotworami neuroendokrynnymi i nieresekcyjnymi przerzutami do wątroby, z użyciem analogu somatostatyny znakowanego alfa emiterem, Ac-DOTATATE.

Opis projektu

 

CSK MSWiA jest liderem konsorcjum w skład którego wchodzą: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie współpracujący z  European Commission, Joint Research Centre w Karlsruhe, w ramach którego będzie realizowany Projekt. 

Projekt uzyskał 17.2 mln dofinansowania na niekomercyjne badania kliniczne ze środków ABM na okres 4,5 roku lat.

Celem badania jest ocena skuteczności leczenia za pomocą innowacyjnej metody, z użyciem zupełnie nowego radiobiokoniugatu znakowanego emiterem alfa - 225Ac-DOTATATE chorych z nowotworami neuroendokrynnymi i nieresekcyjnymi przerzutami do wątroby i/lub zmianami w innych narządach, z postępującym obrazem choroby na dotychczas stosowanych metodach leczenia. 

Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego stanowią grupę rzadko występujących nowotworów, chociaż w ostatnich latach obserwuje się jednak wyraźne zwiększenie zapadalności na tę grupę chorób. Obecne zalecenia w zakresie leczenia guzów neuroendokrynnych to leczenie chirurgiczne, terapia długo działającymi analogami somatostatyny, analogami somatostatyny sprzężonymi z beta emiterem tzw. „gorącymi” oraz terapie lokoregionalne: radioembolizacja, ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RFA), selektywna embolizacja tętnic wątroby, chemoembolizacja. W przypadku nawrotu choroby, zmiany nowotworowe, pomimo zachowanej wzmożonej ekspresji dla receptorów somatostatyny wykazują zwykle oporność na stosowane metody, w tym również promieniowanie beta. 

Koncepcja zastosowania innowacyjnej metody celowanej terapii TAT opartej na zastosowaniu emitera alfa - 225Ac (T1/2 = 9.9 d) sprzężonego z DOTATATE daje szansę ciężko chorym na dalszą efektywną terapię. Zaletą emiterów α jest duża wartość liniowego przekazu energii (LETα≈100 keV/μm), która powoduje, że cząstki alfa mają zdolność do indukowania pęknięć podwójnoniciowych w DNA, co powoduje całkowite obumarcie komórki nowotworowej, podczas gdy promieniowanie beta (177Lu, 90Y) uszkadza głównie tylko jedną nić DNA i wówczas komórka nowotworowa jest w stanie ponownie się odbudować. Ponadto, w badaniach in vitro wykazano skuteczną radiotoksyczność promieniowania alfa w stosunku do macierzystych komórek nowotworowych. Badanie z wykorzystaniem 225Ac-DOTATATE będzie realizowane jako pierwsze w Polsce i Europie. Przeprowadzone do tej pory doświadczenia kliniczne dały wyniki pozwalające przypuszczać, iż terapia z zastosowaniem nowego rodzaju izotopu może być bardzo obiecująca.