Oddział Radioterapii i Onkologii

Pracujemy dla wszystkich chorych, pomagamy każdemu potrzebującemu.

Oddział Radioterapii i Onkologii jest w pełni przygotowanym do skojarzonego leczenia dorosłych chorych na nowotwory złośliwe.

Kierownik Oddziału Radioterapii i Onkologii:

dr n med. Milena Szacht, specjalista radioterapii onkologicznej

Szczególne obszary zainteresowania: nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, mięsaki tkanek miękkich

Zastępca Kierownika:

dr hab. n. med. profesor CMKP Tadeusz Pieńkowski, specjalista onkologii klinicznej

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Piersi CMKP

Szczególne obszary zainteresowania: leczenie chorych na raka piersi, medycyna spersonalizowana

p.o. Pielęgniarza Oddziałowego:

mgr piel. Damian Lech 

Absolwent Uczelni Medycznej w Warszawie. Pielęgniarz z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w oddziałach zabiegowych i zachowawczych. Wykładowca na kierunku pielęgniarstwo.

Lokalizacja: Budynek N, II piętro

 

Godziny funkcjonowania: całodobowo

Sekretariat Kliniki:

mgr Magdalena Granat

Budynek N, II piętro

tel. (22) 508 18 39

fax. (22) 508 20 40

e-mail: orio@cskmswia.pl

 

Sekretariat Medyczny:

Budynek N, II piętro, pok. 2.17

tel. (22) 508 18 40,  508 20 38

Lekarze:

lek. Paweł Banatkiewicz, specjalista radioterapii onkologicznej

Szczególne obszary zainteresowania: teleradioterapia raka gruczołu krokowego, szyjki i trzonu macicy oraz piersi, brachyterapia raka skóry, gruczołu krokowego, macicy i piersi

lek. Bogusława Buczek-Orzechowska, specjalista radioterapii onkologicznej

Szczególne obszary zainteresowania: skojarzone leczenie nowotworów złośliwych, nowotwory układu chłonnego

lek. Elżbieta Chmielewska, specjalista radioterapii onkologicznej

Szczególne obszary zainteresowania: radioterapia raka piersi

dr n. med. Bartosz Itrych, specjalista onkologii klinicznej

Szczególne obszary zainteresowania: urologia onkologiczna w szczególności rak prostaty i pęcherza moczowego.

dr n. med. Mariola Małecka, specjalista ginekologii onkologicznej

Szczególne obszary zainteresowania: ginekologia onkologiczna

dr n. med. Norbert Piotrkowicz, specjalista radioterapii onkologicznej,

Szczególne obszary zainteresowania: ginekologia onkologiczna, rak prostaty, brachyterapia i kliniczne zastosowanie hipertermii

dr n med. Ewa Kosakowska, specjalista onkologii klinicznej,

Ukończyła także studia w dziedzinie bioetyki, retoryki i psychoonkologii.

Szczególne obszary zainteresowania: nowotwory układu pokarmowego

dr n. med. Lucyna Pietrzak, specjalista radioterapii onkologicznej

Szczególne obszary zainteresowania: leczenie chorych na raka przewodu pokarmowego

lek. Edward Skrocki, specjalista radioterapii onkologicznej

Szczególne obszary zainteresowania: napromienianie chorych na raka piersi, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i płuca

lek. Anna Słoniewska, specjalista radioterapii onkologicznej

Szczególne obszary zainteresowania: skojarzone leczenie chorych na raka regionu głowy i szyi

mgr Beata Czyżew, Kierowniki Zakładu Fizyki Medycznej. Specjalista – Fizyk Medyczny.

Szczególne obszary działalności: planowanie leczenia w zakresie radioterapii, nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej.

 

 

Informacje ogólne:

O dobro naszych chorych troszczy się wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizyków medycznych i techników. Zespół Oddziału stale, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach on-line.

W codziennej pracy ściśle współpracujemy z innymi Klinikami, Zakładami i Pracowniami Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. W organizowanych przez nas konsyliach uczestniczą lekarze z innych komórek organizacyjnych tutejszego Szpitala. W dziedzinie diagnostyki, ustalania wskazań do terapii celowanych i w monitorowaniu leczenia współpracujemy z Zakładem Patomorfologii, Zakładem Diagnostyki Radiologicznej oraz Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej. Leczenie chirurgiczne prowadzone jest w zależności od indywidualnych wskazań w Klinikach zabiegowych naszego Szpitala.

 

Oddział prowadzi wszechstronną diagnostykę i leczenie chorych na nowotwory złośliwe. Decyzje terapeutyczne podejmowane są zespołowo przy udziale wszystkich specjalistów niezbędnych dla wypracowania optymalnego planu leczenia. Konsylia lekarskie odbywają się regularnie w każdy czwartek.

Oddział dysponuje pełnymi możliwościami leczenia zarówno w zakresie tzw. katalogu chemioterapii jak i programów lekowych, prowadzimy również leczenie w ramach Ratunkowego

Dostępu do Technologii Lekowych. Uczestniczymy w badaniach klinicznych. Nasi chorzy leczeni są zarówno w trybie stacjonarnym jak i jednodniowym.

 

Oddział specjalizuje się w leczeniu chorych na raka piersi, nowotwory kobiecych narządów rozrodczych, pierwotne i wtórne nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i nowotwory regionu głowy i szyi. Naszą specjalnością jest skojarzone leczenie radio – chemioterapią.

 

Zespół Oddziału Radioterapii i Onkologii udziela konsultacji dla wszystkich chorych hospitalizowanych w naszym Szpitalu.

 

W Oddziale prowadzimy leczenie promieniami zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy medycznej. Leczenie to może być prowadzone w postaci teleterapii i brachyterapii.

Oddział dysponuje:

  • nowoczesnym sprzętem do radioterapii – trzema przyśpieszaczami liniowymi, dwoma tomografami do planowania leczenia,
  • Pracownią Brachyterapii,

Planowanie leczenia odbywa się we współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej, w którym zatrudnieni są specjaliści fizyki medycznej.

W trakcie leczenia promieniami wykorzystywane są najnowocześniejsze techniki radioterapii trójwymiarowej z tzw. modulacją intensywności wiązki (IMRT), metodą łukową (VMAT), wykorzystanie bramkowania oddechowego, radioterapia stereotaktyczna. Oddział dysponuje możliwością napromieniania sterowanego obrazem (IGRT).

Pracownia Brachyterapii prowadzi leczenie nowotworów kobiecych, raka gruczołu krokowego, oskrzeli, przełyku, skóry oraz nowotworów regionu głowy i szyi w oparciu o planowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym leczenia.

 

W skład Oddziału Radioterapii i Onkologii wchodzą:

- Oddział Onkologii Klinicznej wraz z Oddziałem Dziennej Chemioterapii, który dysponuje możliwościami leczenia chorych zarówno w trybie stacjonarnym jak i jednodniowym.

Budynek N, II piętro

- Poradnia Radioterapii.

Budynek N, parter

- Poradnia Onkologii Klinicznej.

Budynek N, parter

- Poradnia Chorób Piersi.

Budynek N, parter

 

Poradnia Chorób Piersi koordynuje diagnostykę leczenia chorych na raka piersi w naszym Szpitalu.

Realizowane w Oddziale badania kliniczne:

 

1. Wieloośrodkowe, dwuetapowe badanie fazy IB/II prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo durwalumabu (MEDI4736) w połączeniu z paklitakselem i nowymi terapiami onkologicznymi oraz durwalumabu (MEDI4736) z paklitakselem, w pierwszej linii leczenia przerzutowego, potrójnienegatywnego raka piersi.

Nr protokołu: D933LC00001,  BEGONIA

Nr ośrodka: 5715

2. Badanie kliniczne fazy 2 Erdafitinibu u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi oraz określonymi zmianami genu FGFR.

Nr protokołu: 42756493CAN2002, RAGNAR

Nr ośrodka: PL10009

 

3. Otwarte, randomizowane badanie kliniczne III fazy porównujące u chorych na nawrotowego, przerzutowego raka jelita grubego monoterapię trifluridyną z trifluridyną z bewacyzumabem.

Nr protokołu: CL3-95005-007

 

Zasady kwalifikacji do leczenia:

Wszystkich zgłaszających się chorych zapraszamy w wyznaczonym terminie na konsylium. Celem konsylium jest ustalenie planu leczenia skojarzonego obejmującego wszystkie metody, które potencjalnie mogą być zastosowane w danym przypadku.

 

Przed zgłoszeniem się na konsylium wymagana jest wizyta w Poradni Onkologii Klinicznej.

Rejestracja:

Tel: (22) 508 15 48, 508 18 78

e-mail: orio@cskmswia.pl

 

Koordynator konsylium

mgr Magdalena Granat

Tel: (22) 508 18 39

e-mail: orio@cskmswia.pl

 

Konsylia odbywają się w czwartki w Budynku N, II piętro od godziny 13.00

 

Przygotowanie do konsylium

Na konsylium chorzy zgłaszają się osobiście w wyznaczonym terminie wraz z:

- dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, legitymację rencisty / emeryta),

- pełną dokumentacją medyczną (tzn. wynikami badań wykonanych poza naszym Szpitalem, płyty CD z badaniami obrazowymi, opinią innych specjalistów, szczególnie gdy współistnieją inne choroby).

 

Na bazie Oddziału Radioterapii i Onkologii działa Klinika Onkologii i Chorób Piersi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Piersi CMKP:

dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski Profesor CMKP

 

Sekretariat:

mgr Magdalena Granat

Tel: (22) 508 18 39, 508 18 98

 

Klinika prowadzi kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy specjalizujących w dziedzinach onkologicznych i w ramach specjalizacji modułowej dla specjalizujących się w innych dziedzinach.

Klinika realizuje badania naukowe dotyczące raka piersi.

Diagnostyka i leczenie chorych na raka piersi

 

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zachorował na raka piersi lub istnieje podejrzenie tej choroby to Oddział Radioterapii i Onkologii z Kliniką Onkologii i Chorób Piersi zapewni chorym pełną opiekę. Uwzględniając indywidualne potrzeby każdego chorego nasi specjaliści opracują optymalny sposób diagnozowania i leczenia każdego chorego.

 

W dziedzinie diagnostyki w naszym Szpitalu mamy możliwość przeprowadzenia:

- badania mammograficznego

- badania ultrasonograficznego

- obrazowania rezonansem magnetycznym

- badania tomografii komputerowej

- badania scyntygraficznego

- badania PET-CT

- biopsji zmian piersi pod kontrolą obrazu

- badań histopatologicznych z określeniem czynników prognostycznych i predykcyjnych.

 

W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA prowadzimy program badań przesiewowych oraz pogłębioną diagnostykę dla osób z dodatnim wynikiem badania przesiewowego.

Lokalizacja:

Budynek E, parter, obok Laboratorium

tel: (22) 508 15 62

 

Zespół naszego Oddziału ma wiedzę i doświadczenie w leczeniu następujących typów raka piersi:

- raka inwazyjnego nie określonego w inny sposób (dawniej rak przewodowy inwazyjny)

- raka inwazyjnego zrazikowego

- innych typów raka inwazyjnego

- raka współistniejącego z ciążą

- raka piersi u mężczyzn

- raka wewnątrzprzewodowego przedinwazyjnego (DCIS)

- raka przedinwazyjnego zrazikowego (lobular neoplasia, LCIS)

 

Leczymy chorych we wszystkich stadiach zaawansowania.

 

Oferujemy holistyczne podejście do leczenia raka piersi.

 

Stosujemy leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną, zaawansowaniem, rodzajem oraz biologicznymi cechami nowotworu. Prowadzimy leczenie dostosowane do Twojego stylu życia.

 

Oferujemy:

- pomoc w radzeniu sobie z chorobą

- wzmocnienie samoświadomości

- profilaktykę innych chorób

- tworzenie optymalnego zdrowia

W zależności od rodzaju raka jego zaawansowania, cech biologicznych, indywidualnych cech chorego i jego preferencji leczenie może obejmować różne rodzaje leczenia chirurgicznego, radioterapie, leczenie hormonalne, biologiczne leczenie celowane, leczenie wspomagające.

 

  1.  Leczenie chirurgiczne

Chirurgia jest często najskuteczniejszym sposobem leczenia raka piersi.

 

W naszym ośrodku chirurdzy wyspecjalizowani w operacjach piersi wykorzystują wysoko wyspecjalizowane technologie i wykonują minimalnie operacje.

 

Podstawowe zbiegi chirurgiczne wykonywane u chorych na raka piersi:

- usunięcie zmian nowotworowych w granicach tkanek zdrowych z pozostawieniem zdrowej części piersi. Ten zabieg może być wykonany z wykorzystaniem technik lokalizacyjnych.

 

- biopsja węzła chłonnego wartowniczego. Operacja poprzedzona jest wykonaniem limfoscyntygrafii i podaniem w okolice zmiany w obojętnego barwnika. Na podstawie rozkładu aktywności izotopu i oceny wybarwienia tkanek chirurg identyfikuje jeden lub kilka węzłów chłonnych do których dokonuje się spływ chłonki z okolicy guza nowotworowego. Zabieg polega na usunięciu tych węzłów chłonnych

 

- mastektomia prosta – operacja polega na usunięciu zmian nowotworowych  wraz z gruczołem piersiowym kompleksem otoczka- brodawka bez  regionalnych węzłów chłonnych pachy

 

- usunięcie układu chłonnego pachy – linfandektomia pachowa. Operacja polega na usunięciu pachowych węzłów chłonnych.

 

- zmodyfikowana radykalna mastektomia. Operacja polega na usunięciu zmian nowotworowych wraz z całym gruczołem piersiowym kompleksem otoczka - brodawka i z regionalnymi węzłami chłonnymi pachy.

 

 

Nasi eksperci od chirurgii piersi przedstawią Ci sposób leczenia najbardziej dostosowany do raka na którego zachorowałaś z uwzględnieniem Twoich preferencji.

Ściśle współpracujemy z naszymi chirurgami plastycznymi i rekonstrukcyjnymi, aby zapewnić najlepsze efekty leczenia i kosmetyczne.

 

Zachęcamy Cię do odgrywania aktywnej roli w Twoim planie leczenia raka piersi.

 

Rekonstrukcja piersi i chirurgia plastyczna.

Jeśli istnieją wskazania medyczne do mastektomii lub jeżeli zdecydujesz się na ten rodzaj operacji ośrodek nasz oferuje różne opcje zabiegów rekonstrukcyjnych i plastycznych.

W przypadku wskazań do wykonania zmniejszającej ryzyko zachorowania na raka piersi mastektomii jest ona wykonywana z jednoczasową rekonstrukcją.

 

Zespół ds. leczenia raka piersi ściśle współpracuje z zespołem chirurgów plastycznych w celu wykonania optymalnych zabiegów rekonstrukcyjnych.

Operacja rekonstrukcji piersi może być wykonana jednoczasowo po zabiegu mastektomii lub w późniejszym wybranym przez ciebie czasie.

 

Radioterapia

Radioterapia polega na wykorzystaniu wysokoenergetycznych promieni jonizujących do zabijania komórek nowotworowych.

 

Istnieją dwa podstawowe sposoby stosowania radioterapii, są to:

- teleterapia, czyli napromienianie z wykorzystaniem wiązki promieniowania generowanego przez przyspieszacz liniowy,

- brachyterapia - podawanie na ściśle określony czas źródła promieniowania bezpośrednio do leczonej zmiany.

 

W celu precyzyjnego określenia objętości napromienianych tkanek wykorzystywana jest tomografia komputerowa i inne techniki obrazowania.

Nad bezpieczeństwem prowadzenia leczenia czuwa stale zespół wysoko wyspecjalizowanych ekspertów złożony z:

- Radioterapeutów

- Fizyków medycznych

- Techników

 

Możliwe skutki uboczne radioterapii to między innymi:

Wczesne (w trakcie radioterapii):

- Odczyn skórny pod postacią zaróżowienia i zaczerwienienia skóry

- Uczucie  zmęczenia

Późne (po wielu miesiącach/latach):

            - włóknienie tkanki podskórnej

            - występowanie przebarwień na skórze (np. zbrązowienie, pajączki naczyniowe)

            - nieco zwiększone ryzyko wystąpienia miażdżycy tętnic wieńcowych, zwłaszcza u chorych napromienianych na lewą pierś, obecnie ryzyko to jest minimalizowane przez stosowanie w naszym ośrodku radioterapii na głębokim wdechu.

Leczenie systemowe

Leczenie systemowe polega na podawaniu leków, które drogą krwi docierają do całego organizmu. W leczeniu tym stosowane są leki cytostatyczne, leki o działaniu hormonalnym i biologiczne leki celowane. Jako integralna część tego leczenia stosowane są leki zmniejszające ryzyko wystąpienia powikłań.

Terapia może być prowadzona w trybie jednodniowym lub w ramach hospitalizacji stacjonarnej.
W zależności od rodzaju raka i jego zaawansowania leki mogą być podawane dożylnie, domięśniowo lub doustnie.

 

Efekty uboczne terapii mogą się różnić w zależności od rodzaju nowotworu, leków stosowanych w leczeniu. Niektóre nowsze leki mogą powodować mniej skutków ubocznych, ponieważ mogą być lepiej ukierunkowane na komórki nowotworowe.

Możliwe skutki uboczne chemioterapii to między innymi:

- Zwiększone ryzyko infekcji

- Uczucie  zmęczenia

- Dolegliwości neurologiczne spowodowane  uszkodzeniem nerwów obwodowych

- Suchość w ustach, owrzodzenia lub obrzęk jamy ustnej

- Utrata apetytu lub utrata masy ciała

- Wymioty, biegunka lub rozstrój żołądka

- Utrata włosów

 

Poczynione zostaną wszelkie starania aby zapobiec lub zmniejszyć natężenie działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych zespół nasz udzieli wszelkiej pomocy.

Leczenie systemowe prowadzone jest przez lekarzy specjalistów onkologii klinicznej i pielęgniarki wyspecjalizowane w podaniu tych leków i monitorowaniu leczenia.

 

Wsparcie i edukacja w zakresie raka piersi.

Program walki z rakiem piersi oferuje program edukacyjny dla kobiet na temat raka piersi.