Ochrona danych

 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, (kod 02-507) przy ulicy Wołoskiej 137, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.

Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentacji medycznej.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w CSK MSWiA w Warszawie realizuje Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@cskmswia.pl, telefon: 22 508 10 34.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Bliższe informacje uzyskacie Państwo w Rejestracji Szpitala lub poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Administrator Danych Osobowych