Ochrona danych

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 137, przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital reprezentowany przez Dyrektora Szpitala. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz przepisów odsyłających do tych ustaw. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i kontroli. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może uniemożliwiać wystawienie niektórych dokumentów rozliczeniowych lub wstęp do obszaru przetwarzania. 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 36a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi wykaz i rejestr zbiorów danych, których treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do wglądu w siedzibie Szpitala. 

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: e-mail: abi@cskmswia.pl oraz w siedzibie Administratora Danych Osobowych w Kancelarii Ogólnej, budynek administracyjno-garażowy, pokój 4.24, gdzie można zapoznać się z wykazem oraz rejestrem zbiorów danych. 

Administrator Danych Osobowych