Komisja Bioetyczna

Komisja Etyki i Nadzoru nad badaniami na ludziach i zwierzętach przy CSK MSWiA w Warszawie

Adres:

ul. Wołoska 137
02-570 Warszawa
tel.22 508 16 81
fax. 22 508 18 81
e-mail: komisja.etyki@cskmswia.pl

Posiedzenia  odbywają się w pierwszą środę miesiąca. Data kolejnego posiedzenia zostaje ostatecznie ustalona podczas bieżącego spotkania. W szczególnych sytuacjach Komisja może zebrać się dodatkowo w innym terminie.

Dokumentację proszę składać minimalnie 2 tygodnie przed posiedzeniem.             

W dniu posiedzeń komisja nie przyjmuje interesantów.

Skład Komisji:

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Robert Gil

Z-ca przewodniczącego:

ks. Dariusz Cempura

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Michał Powolny
prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
dr n. med. Jolanta Kołakowska
dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak
mgr farm. Irena Szoszkiewicz
mec. Jarosław Kocznur
piel. lic. Bożenna Majewska

Wymagana Dokumentacja:

- Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o wydanie opinii o badaniu klinicznym (zał.):

- W przypadku badań niekomercyjnych:

  • Wniosek do Komisji Etyki;
  • Zgoda Dyrektora CSK MSWiA;
  • Opis projektu;
  • Informacja dla osób mających być poddanych eksperymentowi medycznemu – zawierająca informacje o jego celach i zasadach, spodziewanych korzyściach oraz ryzyku związanym z poddaniem się eksperymentowi;
  • Wzór formularza zgody pacjenta, w którym powinny być informacje o dobrowolnym wyrażeniu zgody na poddanie się eksperymentowi, po zapoznaniu z ww. informacją, potwierdzeniu możliwości uzyskiwania odpowiedzi na pojawiające się pytania, informacja o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie;
  • Wzór oświadczenia osoby mającej być poddanej eksperymentowi, w którym wyraża ona zgodę na przetwarzanie danych związanych z udziałem w eksperymencie.

Opłaty:

Za rozpatrzenie wniosku dotyczącego wieloośrodkowego sponsorowanego badania klinicznego:

- do 5 ośrodków:  5 000 zł;

- powyżej 5 ośrodków 8 000 zł.

Za rozpatrzenie zgłoszonych poprawek do badań:

- do 5 ośrodków: 2 500 zł;

- powyżej 5 ośrodków: 4 000 zł.

Za rozpatrzenie wniosku dotyczącego jednoośrodkowego lub wieloośrodkowego badania niekomercyjnego, będącego podstawą przewodu habilitacyjnego, doktorskiego lub inne realizowane przez osoby nie zatrudnione w CSK MSWiA:

- 300 zł

Za rozpatrzenie wniosku dotyczącego badań w ramach prac własnych, prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich realizowanych przez osoby zatrudnione w CSK MSWiA:

- nie pobiera się opłat. 

Wnioskodawca uiszcza opłatę  przed podjęciem uchwały. Komisja Etyki w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentacji składa wniosek do Dyrekcji Szpitala o wystawienie faktury.

Komisja Etyki nie pośredniczy w działaniach dotyczących przekazywania płatności pomiędzy komisjami lokalnymi a sponsorem danego badania klinicznego (opłaty na rzecz lokalnych komisji bioetycznych).

W sytuacji, gdy dana komisja lokalna przewiduje konieczność wniesienia stosownej opłaty, sponsor badania ma obowiązek kontaktować się bezpośrednio z tą właśnie komisją.

Decyzja powinna być odebrana przez Badacza w ciągu 3 miesięcy od jej wydania.