Informator

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym CSK MSWiA

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 roku „w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego” SOR  „udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego” (Dz.U.2019.1213)

WAŻNE!

Przypominamy, iż osoby w stanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, w dni ustawowo wolne od pracy oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego mogą korzystać z bezpłatnej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej :

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:                             

 • w warunkach ambulatoryjnych, 
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), 
 • telefonicznie. 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania; 
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; 
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. 

Zgodnie z postanowieniem par. 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213):  „Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału (SOR) do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.”

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 roku „w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego” SOR w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym CSK MSWiA wdrożono system TRIAGE. Wobec osoby, która zostanie przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłosi się samodzielnie, rozwinięte zostaną poniższe działania: 

 1. TRIAGE, czyli ratunkowa segregacja medyczna mająca na celu potwierdzenie lub wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli u osoby zgłaszającej się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nagłe zagrożenie zdrowotne zostanie wykluczone, przekierowuje się ją do jednostki podstawowej opieki zdrowotnej dyżurującej w rejonie (wykaz tych jednostek poniżej). W razie potwierdzenia nagłego zagrożenia zdrowotnego oceniony będzie stopień jego ciężkości. Może on być określany jako: 
  1. kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,
  2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
  3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
  4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
  5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut. 

W zależności od stopnia ciężkości nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjent przekierowany będzie do odpowiedniego obszaru zadaniowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Pacjent o najwyższym stopniu zagrożenia (grupa czerwona) znajdzie się w obszarze resuscytacjo – zabiegowym, gdzie poddany będzie zaawansowanym czynnościom reanimacyjnym. Czynności te muszą być podjęte w trybie natychmiastowym i dlatego ci pacjenci stanowią priorytet wobec innych. 

U osób z umiarkowanym stopniem zagrożenia (grupa pomarańczowa i żółta), podjęte będą najpilniejsze procedury w obszarze terapii natychmiastowej SOR-u. Może to być doraźne leczenie obrażenia, jak np. zaopatrzenie rany, unieruchomienie złamanej kończyny lub wspomaganie oddechu, oddech zastępczy, farmakologiczne wspomaganie krążenia, dekontaminacja wewnętrzna, ogrzewanie lub chłodzenie w zależności od rodzaju i stopnia urazu termicznego, itp.

Pacjenci o najniższym stopniu zagrożenia, (grupa zielona i niebieska), przekierowani będą do obszaru konsultacyjno – obserwacyjnego. W obszarze tym, ocenę ich stanu zdrowia przeprowadzi lekarz dyżurny Oddziału Ratunkowego. W razie potrzeby wykonana zostanie w trybie doraźnym, przyłóżkowa diagnostyka biochemiczna, enzymatyczna, obrazowa lub endoskopowa, itp. W razie konieczności dokonana będzie konsultacja specjalistyczna. O ile będzie to konieczne - pacjent zostanie położony na sali obserwacyjnej, na czas niezbędny do dalszej oceny jego stanu zdrowia. 

 1. Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych najbardziej obciążonym dużą liczbą pacjentów jest obszar konsultacyjno – obserwacyjny. Z tego powodu czas oczekiwania pacjenta, zarówno na badanie lekarskie, wykonanie niezbędnej diagnostyki i podjęcie końcowych decyzji jest w tym obszarze najdłuższy. Może to być czas kilku lub nawet kilkunastu godzin. Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do Oddziału Ratunkowego bez istotnie ważnej potrzeby – zwiększając niepotrzebnie tłum oczekujących.
 2. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma obowiązek podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta na dalsze leczenie do oddziałów szpitalnych w czasie 24 godzin od przyjęcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 3. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma obowiązek podjąć decyzję o odmowie przyjęcia do SOR osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w czasie odpowiednim do uzyskanego w triage kodu pilności uzyskania świadczenia.
 4. Lekarz oddziału ma obowiązek przyjęcia pacjenta do oddziału szpitalnego w czasie 24 godzin od podjęcia decyzji przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziału.

Kiedy nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego? 

Nieporozumieniem, wynikającym głównie z nieświadomości obywateli jest zgłaszanie się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osób, które z powodzeniem mogą być przyjęte w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Do takich niepotrzebnych powodów zgłaszania się do SOR należą min.: 

 • chęć uzyskania porady ogólnolekarskiej, 
 • porady specjalistycznej, 
 • porady psychologicznej, 
 • wypisanie recepty, 
 • powtórzenie recepty, 
 • uzyskanie pomocy socjalnej, 
 • zmiana opatrunków, 
 • wykonanie iniekcji, 
 • zdejmowanie szwów, 
 • zdejmowanie opatrunków gipsowych, 
 • wykonywanie badań dodatkowych, 
 • wymiana cewników, 
 • konsultacji specjalistycznych,
 • w celu przyjęcia planowego do innych klinik/oddziałów, 
 • wykonywania badań za/lub w zastępstwie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej itp. 

Do tych zadań przygotowane są i wykonują je w trybie dwudziestoczterogodzinnym jednostki podstawowej opieki zdrowotnej. 

MAZOWSZE - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 

 

NAZWA ŚWIADCZENIODACY
(STRONA UMOWY)

FAKTYCZNY REALIZATOR ŚWIADCZEŃ
- ZAKRES UMOWY

PUNKT PRZYJĘĆ NIŚOZ OD 01.10.2017 R.

TELEFON DLA PACJENTÓW

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

CZY PEDIATRA ?

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM MEDYCZNE WUM SP. Z O. O. - ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE I WYJAZDOWE

WARSZAWA - MOKOTÓW, UL. MALCZEWSKIEGO 47A

(22) 250-28-01

W DNI POWSZEDNIE
OD 18.00-8.00  ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁODOBOWO

TAK - CODZIENNIE

SZPITAL CZERNIAKOWSKI SP. Z O. O.

SZPITAL CZERNIAKOWSKI SP. Z O. O.  ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE I WYJAZDOWE

WARSZAWA - MOKOTÓW, UL. STĘPIŃSKA 19/25

(22) 318 62 21 (22) 318 63 05

W DNI POWSZEDNIE
OD 18.00-8.00  ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁODOBOWO

NIE

więcej informacji na stronie:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

Ważne !

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji.
Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu.