Karta Praw i Obowiązków Małego Pacjenta

10 marca 2017

Zapewniamy prawo do:

 1. Intymności i poszanowania godności osobistej Twojego dziecka.
 2. Troskliwej i pełnej szacunku opieki.
 3. Pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka, planowanej diagnostyce i leczeniu.
 4. Wypisania dziecka ze szpitala na własne życzenie i otrzymania informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu.
 5. Informacji, kto z personelu Szpitala jest odpowiedzialny za leczenie Twojego dziecka i opiekę nad nim, oraz jak można się z tymi osobami skontaktować.
 6. Pisemnej zgody na przeprowadzenie operacji, lub metody leczenia i diagnostyki o podwyższonym ryzyku.
 7. Twojej obecności, lub osoby przez Ciebie wskazanej, przy świadczeniu usług zdrowotnych. Personel medyczny może odmówić obecności ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twojego dziecka lub zagrożenie epidemiologiczne innych pacjentów.
 8. Poufności i dostępu do dokumentacji medycznej Twojego dziecka oraz zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Twojego dziecka uzyskanych w trakcie procesu leczenia.

     Twoje obowiązki to :

 1. Udzielanie personelowi medycznemu jak najpełniejszej informacji na temat zdrowia Twojego dziecka, alergii i chorób przebytych w przeszłości.
 2. Stosowanie się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia oraz zaleceń medycznych.
 3. Okazywanie szacunku wobec innych pacjentów i odwiedzających oraz poszanowanie godności osobistej personelu Szpitala

*Zgodnie z „Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008” oraz Deklaracją Praw Pacjenta WHO i Europejską   Karta Praw Pacjenta, dotyczy rodziców i opiekunów prawnych pacjentów poniżej 16. roku życia.