Regulamin

6 grudnia 2010

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PACJENTA
Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

§ 1

 1. Posiadaczami kart pacjenta CSK MSWiA w Warszawie mogą zostać osoby, które nie ukończyły 65 lat lub osoby, które  ukończyły 65 lat pod warunkiem, że są one czynne zawodowo, a objęcie ich opieką medyczną przez CSK MSWiA w Warszawie jest opłacane przez pracodawcę. Ponadto CSK MSWiA w Warszawie zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia okresu objęcia opieką bez podania przyczyny osobom, które ukończyły 65 lat, chyba że są one czynne zawodowo, a objęcie ich opieką medyczną jest opłacane przez pracodawcę.
 2. Jeżeli posiadaczem karty pacjenta CSK MSWiA w Warszawie chce zostać osoba, która ukończyła 65 lat to wówczas składa podanie do Z–cy Dyrektora ds. Lecznictwa CSK MSWiA w Warszawie o wydanie danej karty.

§ 2

Ograniczenia i wyłączenia:

 1. Wszystkie usługi świadczone w ramach umowy z CSK MSWiA w Warszawie podlegają 12 – to miesięcznemu ograniczeniu związanemu uprzednio występującym stanem zdrowia.
 2. Przez uprzednio występujący stan zdrowia należy rozumieć uprzednio występujące, nawracające, przedłużające się lub przewlekłe choroby lub schorzenia, na które osoba uprawniona była uprzednio leczona, uzyskała poradę lekarską lub przebyła zabieg chirurgiczny w ciągu 6 miesięcy przed datą podpisania niniejszej umowy; lub które były przyczyną wystąpieniaobjawów w ciągu 6 miesięcy przed datą zawarcia tejże umowy, i które zmusiłyby każdą osobę należycie staranną do skorzystania z porady lekarskiej.
 3. Ograniczenie z tytułu uprzednio występującego stanu zdrowia polega na tym, że CSK MSWiA w Warszawie nie będzie ponosić żadnych kosztów opieki medycznej związanej ze stanem zakwalifikowanym jako uprzednio występujący stan zdrowia poza kosztami wizyt u lekarza podstawowej opieki medycznej, interwencji pogotowia i wizyt domowych.
 4. Ciąża wysokiego ryzyka istniejąca w dniu wejścia w życie umowy lub objęcia abonamentem skutkuje takimi samymi ograniczeniami w zakresie usług świadczonych przez CSK MSWiA w Warszawie jak te, które wynikają z uprzednio występującego stanu zdrowia.
 5. Ograniczenie ze względu na uprzednio występujący stan zdrowia dotyczy osób podpisujących Umowę o świadczenie usług z CSK MSWiA w Warszawie, a także osób już objętych opieką CSK MSWiA w Warszawie, które zwiększają zakres usług przewidzianych w Umowie.
 6. CSK MSWiA w Warszawie nie będzie pokrywać kosztów usług medycznych, badań lub konsultacji nie zatwierdzonych lub nie wykonanych przez personel CSK MSWiA w Warszawie ani takich, które zdaniem CSK MSWiA w Warszawie nie są konieczne z medycznego punktu widzenia.
§ 3
 1. CSK MSW w Warszawie zastrzega sobie prawo odmowy zwiększenia zakresu świadczonych usług przewidzianych pakietem świadczeń bez podania przyczyny.
 2. CSK MSW w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez pacjenta szkody z powodu opóźnienia lub niemożności udzielenia pomocy przez CSK MSWiA w Warszawie, powstałe na skutek działania siły wyższej lub z innych przyczyn, niezależnych od CSK MSWiA w Warszawie
   
  § 4
   
  Zgodnie z prawem polskim dokumentacja medyczna będzie sporządzona w języku polskim, a wszystkie tłumaczenia będą zlecane i opłacane przez osoby uprawnione.

  § 5

 1. Po zawarciu umowy posiadacz karty  jest zobowiązany dokonać opłaty za sześć miesięcy z góry.
 2. Po okresie sześciu miesięcy posiadacz karty jest zobowiązany dokonać opłaty przed pierwszym dniem każdego kolejnego miesiąca.
 3. W przypadku nie uiszczenia opłat abonamentowych przez okres sześciu kolejnych miesięcy posiadacz karty ma możliwość uregulowania należności i reaktywowania karty.
 4. Nie uiszczenie opłat za karty abonamentowe za okres dłuższy od sześciu miesięcy powoduje rozwiązanie umowy i brak możliwości zawarcia kolejnej przez okres trzech lat, liczonych od daty zaprzestania opłat.

  § 6

  Regulamin korzystania z Kart Pacjenta CSK MSWiA w Warszawie jest integralną częścią umowy.