Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

12 maja 2016
Certyfikat Akredytacji Ministra Zdrowia

Uzyskanie certyfikatu jest wynikiem dobrowolnego poddania się naszego Szpitala audytowi zewnętrznemu prowadzonemu przez wizytatorów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości.

Akredytacja dotyczyła szpitala jako całości tzn. przeglądowi podlegało pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria zamieszczone w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

Uzyskując akredytację Ministra Zdrowia potwierdziliśmy spełnienie standardów akredytacyjnych w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i mogliśmy znaleźć się wśród 216 elitarnych Szpitali w Polsce posiadających certyfikat.

Akredytacja to dobrowolny proces zewnętrznej oceny prowadzony w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych. Obowiązują na każdym poziomie: od zarządzania, poprzez zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczanie zakażeń, ciągłość opieki nad pacjentem, na pracy laboratorium kończąc.

Akredytacja wpływa więc na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala. Pełne i świadome wdrożenie standardów akredytacyjnych pozwala stworzyć obraz placówki, jako system naczyń połączonych. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia kadry zarządzającej, ale także personelu medycznego i pozostałych pracowników. Akredytacja daje możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń.

Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów terapeutycznych. To szpitale udzielające świadczeń medycznych o wyższej jakości. Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń. Nie może być niższa niż stwierdzona w trakcie oceny. Certyfikat akredytacyjny ważny jest 3 lata.

Najważniejszym beneficjentem akredytacji jest jednak pacjent. Redukowanie ryzyka związanego z hospitalizacją, standaryzacja procedur medycznych i organizacyjnych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa osób hospitalizowanych.

Przyznawanie akredytacji następuję po potwierdzeniu spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w tym przypadku Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitala.